Regulaminy konkursów / warsztatów

Regulamin konkursu ,,NA 15 TYS. OBSERWUJĄCYCH”

 

§1 Postanowienia Ogólne


Organizatorem Konkursu jest firma ASSARION Wojciech Kobeszko, Jurowce ul. Przyleśna 7 Wasilków 15-701 Białystok identyfikującą się numerem NIP 542-252-66-03, REGON 200002387 dalej zwany „Organizatorem”.
Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.


Konkurs rozpoczyna się dnia 12.05.2022r. a kończy się dnia 15.05.2022r.

 

§2. Uczestnicy i zasady Konkursu


Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
- zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;

- ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

- posiadających adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram,

- wykona Zadanie Konkursowe.

Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2 Regulaminu.

Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

Aby wziąć udział w konkursie,uczestnik jest zobowiązany wykonać zadanie konkursowe polegające na zamieszczeniu pod postem konkursowym w komentarzu, dlaczego to on ma wygrać.

W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.

Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie jeden raz.

Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:

a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,

b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;

c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;

d) naruszają regulamin serwisu Instagram.

e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.

 

§ 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.

Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.

Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody - nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.

§4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 3 osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników trzech zwycięzców, którzy w ocenie Komisji Konkursu wykonają Zadanie Konkursowe najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie.

Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:

Nagroda I – Kokonek niespodzianka

Nagroda II – Kokonek niespodzianka

Nagroda III – Kokonek niespodzianka

Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 15.05.2022r.

Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie listy Zwycięzców wskazujących nazwy profili (kont) w profilu Organizatora w serwisie Instagram @kokonki.motki

Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.

Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości e-mial na adres kontakt@kokonki.pl informacji niezbędnych przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.

Każda Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.

Fundatorem Nagród jest Organizator.

Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.

Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko jeden raz.

Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.

Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

§5. Dane Osobowe

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny Kokonki ul.Kolejowa 12E/ I piętro 15-701 Białystok oraz na adres e-mail :kontakt@kokonki.pl

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.

Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail :kontakt@kokonki.pl

Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.

Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

§ 6. Reklamacje

Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs na 15 tys. obserwujących" na adres e-mail :kontakt@kokonki.pl lub adres korespondencyjny Organizatora Kokonki ul.Kolejowa 12E/ I piętro 15-701 Białystok związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.

Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.

Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.

Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.05.2022r.

Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.

Regulamin Konkursu udostępniony jest : Na stronie organizatora w zakładce ,,Regulaminy konkursów”

Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.

Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związany.

Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.

Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.

 

Regulamin konkursu ,,SKOMPONUJ KOKONEK URODZINOWY”

Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Sklep www.kokonki.pl, której właścicielem jest ASSARION Wojciech Kobeszko, Jurowce, ul. Przyleśna 7, 16-010 Wasilków , NIP: 5422526603

Fundatorem nagrody jest Organizator.

Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.

Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/Kokonki.motki/ (zwanej dalej “Fanpage”)

Warunki uczestnictwa

W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.

Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

Warunkiem udziału w konkursie jest spełnienie łącznie trzech warunków:

- zaznaczenie „lubię to” na Fanpage https://www.facebook.com/Kokonki.motki/

- wykonanie zadania konkursowego

Konkurs trwa w dniu 11.08.2021 r. do godziny: 23:59

Wyniki zostaną ogłoszone nie później niż do 18.08.2021 r. za pośrednictwem FanPage.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu jednego zadania pod postem konkursowym:

- należy wstawić w komentarzu zdjęcie Waszego Urodzinowego Kokonka, którego zaprojektujecie w zakładce ,,Skomponuj swój motek", i napiszcie koniecznie, dlaczego właśnie tak wygląda Wasz Kokonek Urodzinowy - ( interpretacja dowolna, może to być np. Kokonek Pure, Soft, Clssic lub inny wybrany przez Was)

W konkursie zostanie wybranych 3 zwycięzców.

Pracownicy firmy Organizatora wybiorą komentarz lub/i zdjęcie/rysunek/grafikę, które ich zdaniem jest najbardziej ciekawe i pomysłowe, w ten sposób zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu.

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku, przez adres e-mail.

Nagroda

Nagrodą w konkursie są 3 zestawy. ''PACZKA NIESPODZIANKA'' Po 1 paczce dla każdego ze zwycięzców.

Nagroda zostanie wysłana.

Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”

Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od chwili wpłynięcia do Organizatora.

Postanowienia końcowe

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage

 

Regulamin konkursu „Co dało Ci dzierganie”

Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Sklep www.kokonki.pl, której właścicielem jest ASSARION Wojciech Kobeszko, Jurowce, ul. Przyleśna 7, 16-010 Wasilków , NIP: 5422526603

Fundatorem nagrody jest Organizator.

Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.

Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/Kokonki.motki/ (zwanej dalej “Fanpage”)

Warunki uczestnictwa

W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.

Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

Warunkiem udziału w konkursie jest spełnienie łącznie trzech warunków:

- zaznaczenie „lubię to” na Fanpage https://www.facebook.com/Kokonki.motki/

- wykonanie zadania konkursowego

Konkurs trwa w dniu 10.08.2021 r. do godziny: 23:59

Wyniki zostaną ogłoszone nie później niż do 17.08.2021 r. za pośrednictwem FanPage.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu jednego zadania pod postem konkursowym:

- należy rozwinąć zdanie: ,,Co dało Ci dzierganie...'' ( Chcemy poznać Wasze historie i dowiedzieć się jaką rolę w Waszym życiu odgrywa dzierganie )

W konkursie zostanie wybranych 3 zwycięzców.

Pracownicy firmy Organizatora wybiorą komentarz lub/i zdjęcie/rysunek/grafikę, które ich zdaniem jest najbardziej ciekawe i pomysłowe, w ten sposób zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu.

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku, przez adres e-mail.

Nagroda

Nagrodą w konkursie są 3 zestawy. ''PACZKA NIESPODZIANKA'' Po 1 paczce dla każdego ze zwycięzców.

Nagroda zostanie wysłana.

Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”

Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od chwili wpłynięcia do Organizatora.

Postanowienia końcowe

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage

 

Regulamin konkursu „Rozwiń nazwę KOKONKI”

Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Sklep www.kokonki.pl, której właścicielem jest ASSARION Wojciech Kobeszko, Jurowce, ul. Przyleśna 7, 16-010 Wasilków , NIP: 5422526603

Fundatorem nagrody jest Organizator.

Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.

Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/Kokonki.motki/ (zwanej dalej “Fanpage”)

Warunki uczestnictwa

W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.

Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

Warunkiem udziału w konkursie jest spełnienie łącznie trzech warunków:

- zaznaczenie „lubię to” na Fanpage https://www.facebook.com/Kokonki.motki/

- wykonanie zadania konkursowego

Konkurs trwa w dniu 09.08.2021 r. do godziny: 23:59

Wyniki zostaną ogłoszone nie później niż do 16.08.2021 r. za pośrednictwem FanPage.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu jednego zadania pod postem konkursowym:

- należy rozwinąć słowo KOKONKI :

- obok każdej litery należy wpisać wyraz zaczynający się tą literą

W konkursie zostanie wybranych 3 zwycięzców.

Pracownicy firmy Organizatora wybiorą komentarz lub/i zdjęcie/rysunek/grafikę, które ich zdaniem jest najbardziej ciekawe i pomysłowe, w ten sposób zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu.

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku, przez adres e-mail.

Nagroda

Nagrodą w konkursie są 3 zestawy. ''PACZKA NIESPODZIANKA'' Po 1 paczce dla każdego ze zwycięzców.

Nagroda zostanie wysłana.

Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”

Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od chwili wpłynięcia do Organizatora.

Postanowienia końcowe

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

 

 

 

Regulamin konkursu na instagramie pod nazwą #latozkokonkiem

 

§1  Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest firma ASSARION Wojciech Kobeszko, Jurowce ul. Przyleśna 7 Wasilków 15-701 Białystok identyfikującą się numerem NIP 542-252-66-03, REGON 200002387 dalej zwany „Organizatorem”.

 2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 13.07.2021r. a kończy się dnia 31.08.2021r.

§2. Uczestnicy i zasady Konkursu

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:

     1. zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;

     2. ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

     3. posiadających adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

     4. posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram,

     5. wykona Zadanie Konkursowe.

 3. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2 Regulaminu.

 4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

 5. Aby wziąć udział w konkursie,uczestnik jest zobowiązany wykonać zadanie konkursowe polegające na zamieszczeniu w serwisie Instagram na swoim publicznym koncie: Post w którym, zamieści zdjęcie na temat ,,Jak spędzasz wakacje z Kokonkami’’

i oznaczenia pracy konkursowej hasztagiem: #latozkokonkiem oraz oznaczeniem profilu

@kokonki.motki

 1. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.

 2. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie jeden raz.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:

a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,

b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;

c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;

d) naruszają regulamin serwisu Instagram.

e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.

 

§ 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.

 2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.

 3. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody - nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:

     1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

     2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

     3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mómieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.

§4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 3 osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

 2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników trzech zwycięzców, którzy w ocenie Komisji Konkursu wykonają Zadanie Konkursowe najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie.

 3. Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:

     1. Nagroda I – Kokonek niespodzianka

     2. Nagroda II – Kokonek niespodzianka

     3. Nagroda III – Kokonek niespodzianka

 4. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

 5. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 6.09.2021r.

 6. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie listy Zwycięzców wskazujących nazwy profili (kont) w profilu Organizatora w serwisie Instagram @kokonki.motki

 7. Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.

 8. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości e-mial na adres kontakt@kokonki.pl informacji niezbędnych przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

 9. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.

 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.

 11. Każda Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.

 12. Fundatorem Nagród jest Organizator.

 13. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.

 14. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

 15. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko jeden raz.

 16. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.

 17. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

§5. Dane Osobowe

  1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny Kokonki ul.Kolejowa 12E/ I piętro 15-701 Białystok oraz na adres e-mail :kontakt@kokonki.pl

  2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

  3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.

  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.

  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.

  6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

  7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail :kontakt@kokonki.pl

  8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.

  9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

§ 6. Reklamacje

   1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs #latozkokonkiem na adres e-mail :kontakt@kokonki.pl lub adres korespondencyjny Organizatora Kokonki ul.Kolejowa 12E/ I piętro 15-701 Białystok związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.

   2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.

   3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.

   4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

 

§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.07.2021r

  2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

  3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.

  4. Regulamin Konkursu udostępniony jest : Na stronie organizatora w zakładce ,,Regulaminy konkursów”

  5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.

  6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.

  7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związana.

  8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.

  9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.

 

 

 

Regulamin konkursu „1 kolor ma znaczenie

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest ASSARION Wojciech Kobeszko, Jurowce, ul. Przyleśna 7, 16-010 Wasilków , NIP: 5422526603, której jest właścicielem sklepu www.kokonki.pl

 2. Fundatorem nagrody jest Ogranizator.

 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.

 4. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

 5. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/Kokonki.motki/ (zwanej dalej “Fanpage”)

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.

 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

 3. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage https://www.facebook.com/Kokonki.motki/

oraz wykonanie zadania konkursowego.

 1. Konkurs trwa w dniu 21.04.2021 r. do godziny: 23:59

 2. Wyniki zostaną ogłoszone nie później niż do 30.04.2021 r. za pośrednictwem FanPage.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na wstawieniu w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcia swojej pracy z Kokonka 1kolorowego oraz podanie danych technicznych pracy – przędza, kolor, długość, ilość nici, nazwa wzoru.

 2. W konkursie zostanie wybranych 3 zwycięzców.

 3. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą zdjęcie/pracę, która ich zdaniem jest najbardziej ciekawa i pomysłowa, w ten sposób zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu.

 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie są 3 Kokonki wybrane przez organizatora. Po 1 dla każdego ze zwycięzców.

 2. Nagrodę można odebrać osobiście w siedzibie organizatora lub może zostać wysłana.

 3. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 30.04.2021 r. Po tym terminie nagroda traci ważność.

 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

 7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”

 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od chwili wpłynięcia do Organizatora.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

 4. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

 

Regulamin konkursu „Lubię Kokonki”

Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest ASSARION Wojciech Kobeszko, Jurowce, ul. Przyleśna 7, 16-010 Wasilków , NIP: 5422526603, której jest właścicielem sklepu www.kokonki.pl

Fundatorem nagrody jest Ogranizator.

Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.

Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/Kokonki.motki/ (zwanej dalej “Fanpage”)

Warunki uczestnictwa

W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.

Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage https://www.facebook.com/Kokonki.motki/

oraz wykonanie zadania konkursowego.

Konkurs trwa w dniu 07.08.2020 r. do godziny: 23:59

Wyniki zostaną ogłoszone nie później niż do 12.08.2020 r. za pośrednictwem FanPage.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe polega na napisaniu komentarza pod postem konkursowym, odpowiadając na pytanie „Dlaczego lubię Kokonki?”.

W konkursie zostanie wybranych 3 zwycięzców.

Pracownicy firmy Organizatora wybiorą komentarz,które ich zdaniem jest najbardziej ciekawy i pomysłowy, w ten sposób zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu.

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.

Nagroda

Nagrodą w konkursie są 3 zestawy włóczek wybranych przez organizatora. Po 1 dla każdego ze zwycięzców.

Nagrodę można odebrać osobiście w siedzibie organizatora lub może zostać wysłana.

Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 31.08.2020 r. Po tym terminie nagroda traci ważność.

Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”

Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od chwili wpłynięcia do Organizatora.

Postanowienia końcowe

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Regulamin konkursu „Praca z Kokonka”

Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Sklep www.kokonki.pl, której właścicielem jest ASSARION Wojciech Kobeszko, Jurowce, ul. Przyleśna 7, 16-010 Wasilków , NIP: 5422526603

Fundatorem nagrody jest Ogranizator.

Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.

Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/Kokonki.motki/ (zwanej dalej “Fanpage”)

Warunki uczestnictwa

W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.

Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

Warunkiem udziału w konkursie jest spełnienie łącznie dwóch warunków:

- zaznaczenie „lubię to” na Fanpage https://www.facebook.com/Kokonki.motki/

- wykonanie zadania konkursowego

Jeżeli przed rozpoczęciem konkursu osoba spełniała wcześniej ww. warunki, nie trzeba ich ponawiać.

Konkurs trwa w dniu 08.08.2020 r. do godziny: 23:59

Wyniki zostaną ogłoszone nie później niż do 12.08.2020 r. za pośrednictwem FanPage.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu łącznie dwóch zadań pod postem konkursowym:

-wstawieniu zdjęcia przedstawiającego pracę z Kokonka z której jesteś najbardziej dumna/y

-napisaniu komentarza, opowiadając o tej pracy i dlaczego właśnie ona jest Twoją dumą

W konkursie zostanie wybranych 3 zwycięzców.

Pracownicy firmy Organizatora wybiorą komentarz lub/i zdjęcie, które ich zdaniem jest najbardziej ciekawe i pomysłowe, w ten sposób zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu.

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku, przez adres e-mail.

Nagroda

Nagrodą w konkursie są 3 zestawy włóczek wybranych przez organizatora. Po 1 dla każdego ze zwycięzców.

Nagrodę można odebrać osobiście w siedzibie organizatora lub może zostać wysłana.

Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 31.08.2020 r. Po tym terminie nagroda traci ważność.

Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”

Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od chwili wpłynięcia do Organizatora.

Postanowienia końcowe

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Regulamin konkursu „Wymarzony Kokonek”

Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Sklep www.kokonki.pl, której właścicielem jest ASSARION Wojciech Kobeszko, Jurowce, ul. Przyleśna 7, 16-010 Wasilków , NIP: 5422526603

Fundatorem nagrody jest Ogranizator.

Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.

Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/Kokonki.motki/ (zwanej dalej “Fanpage”)

Warunki uczestnictwa

W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.

Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

Warunkiem udziału w konkursie jest spełnienie łącznie trzech warunków:

- zaznaczenie „lubię to” na Fanpage https://www.facebook.com/Kokonki.motki/

- zapisanie się do Kokonkowego newslettera https://kokonki.pl/pl/i/Newsletter/21

- wykonanie zadania konkursowego

Konkurs trwa w dniu 09.08.2020 r. do godziny: 23:59

Wyniki zostaną ogłoszone nie później niż do 12.08.2020 r. za pośrednictwem FanPage.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

Zadanie konkursowe

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu łącznie dwóch zadań pod postem konkursowym:

-wstawieniu zdjęcia/rysunku/grafiki przedstawiającego swój wymarzony Kokonek

-napisaniu komentarza, odpowiadając na pytanie „dlaczego ten Kokonek jest moim marzeniem?”.

W konkursie zostanie wybranych 3 zwycięzców.

Pracownicy firmy Organizatora wybiorą komentarz lub/i zdjęcie/rysunek/grafikę, które ich zdaniem jest najbardziej ciekawe i pomysłowe, w ten sposób zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu.

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku, przez adres e-mail.

Nagroda

Nagrodą w konkursie są 3 zestawy włóczek wybranych przez organizatora. Po 1 dla każdego ze zwycięzców.

Nagrodę można odebrać osobiście w siedzibie organizatora lub może zostać wysłana.

Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 31.08.2020 r. Po tym terminie nagroda traci ważność.

Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”

Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od chwili wpłynięcia do Organizatora.

Postanowienia końcowe

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

REGULAMIN WARSZTATÓW

 • 1

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w warsztatach rękodzielniczych. Organizatorem warsztatów jest sklep www.kokonki.pl(zwany dalej KOKONKI), którego właścicielem jest ASSARION Wojciech Kobeszko, Jurowce 7, 16-010 Wasilków NIP: 542-25-26-603, REGON: 200002837, adres e-mail: kontakt@kokonki.pl.

 • 2

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach organizowanych przez KOKONKI, jest wysłanie zgłoszenia na adres info@kokonki.pl oraz uiszczenie opłaty za warsztaty w wysokości 100% ceny warsztatu. Wymagane jest spełnienie jednocześnie obu ww. warunków. Sama rezerwacja lub sama wpłata, nie jest wiążąca.

 • 3
 1. Zakupu biletu należy dokonać przez sklep www.kokonki.pl po wcześniejszym dokonaniu zgłoszenia na miała info@kokonki.pl i otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji miejsca na wybranych warsztatach.
 2. W wyjątkowych przypadkach i po wcześniejszym uzgodnieniu, dopuszcza się dokonanie wpłaty w miejscu i dniu warsztatów (przed ich rozpoczęciem).
 3. Wpłata powinna zostać zaksięgowana najpóźniej 14.10.2021 r. Brak płatności lub płatność po terminie oznacza anulowanie rezerwacji. Wpłata dokonana po tym terminie podlega zwrotowi lub może zostać wykorzystana na zakupy w sklepie www.kokonki.pl.
 • 5
 1. W ramach warsztatów uczestnik otrzymuje pakiet startowy: włóczki i akcesoria, które w chwili rozpoczęcia warsztatu stają się jego własnością i może je zabrać do domu.

 

 1. Po zakończeniu warsztatów uczestnik zabiera swoją pracę do domu.

 

 1. Uczestnik warsztatów jest zobowiązany do przestrzegania wytycznych bezpieczeństwa związanych z panującym stanem zagrożenia epidemiologicznego w kraju.

 

 

 

 

 • 6
 1. KOKONKI zezwalają na utrwalanie warsztatów w formie zdjęć, filmów, udostępnień live itp. pod warunkiem:
 2. oznaczenia sklepu w mediach społecznościowych oraz innych stronach, gdzie dane materiały zostaną udostępnione.
 3. oznaczenia osób prowadzących warsztaty tj. SisHomemade lub Przysnijmisie
 4. nie utrwalania wzorów, schematów, które są tematem warsztatów.
 5. KOKONKI zastrzegają sobie prawo do tworzenia dokumentacji z przebiegu warsztatów w formie zdjęć lub filmów oraz publikowanie ich w serwisach społecznościowych oraz na strona internetowej.

 

 1. Uczestnictwo w warsztatach jest jednoznaczne ze zgodą na utrwalanie wizerunku tj. fotografowanie i nagrywanie, a następnie udostępnianie w materiałach promocyjnych na stronie KOKONKI oraz w mediach społecznościowych

 

 1. Osoby, które nie wyrażają zgody na utrwalania lub/i udostępnianie wizerunku, są zobligowane do poinformowanie o tym fakcie KOKONKI lub/i prowadzącego, przed rozpoczęciem warsztatów.
 • 8
 1. Jeżeli w wyniku choroby lub wypadków losowych uczestnik warsztatów nie może w nich uczestniczyć, powinien niezwłocznie poinformować KOKONKI o tym fakcie.

 

 1. Nieobecność i brak zgłoszenia przyczyny (przed rozpoczęciem warsztatów) skutkuje brakiem zwrotu kosztów warsztatów. 

 

 1. KOKONKI zastrzegają sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu warsztatów bez podania przyczyny. W takiej sytuacji wpłata za bilety może zostać przeniesiona na inny termin, zwrócona lub do wykorzystania na zakupy w sklepie kokonki.pl po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

 1. W przypadku uzasadnionej i zgłoszonej przez rozpoczęciem warsztatów nieobecności uczestnikowi przysługuje zwrot kwoty lub wykorzystanie jej na zakupy w sklepie www.kokonki.pl

 

 • 9

W przypadku wystąpienia zniszczeń, na skutek niewłaściwego korzystania z miejsca warsztatów, pełną odpowiedzialność ponosi osoba, która dokonała szkody. KOKONKI nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie warsztatów lub zagubione w ich czasie.

Klauzula Informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojciech Kobeszko prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Assarion Wojciech Kobeszko z siedzibą w Jurowcach (16-010 Wasilków), ul. Przyleśna 7, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP: 5422526603, REGON: 200002837, zwany dalej Kokonki.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu związanym z organizacją warsztatów przez Kokonki.

4) Assarion Wojciech Kobeszko nie będzie udostępniać danych osobowych innym podmiotom lub osobom fizycznym.

5) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych powyżej;

6) Potrzeba podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa osób biorących udział w wydarzeniach podczas warsztatów.

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) Posiada Pani/Pan:

 1. a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 2. b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 3. c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 4. d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 5. e) nie przysługuje Pani/Panu: i. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl