Kokonki - motki ombre
do kasy suma: 0,00 zł

Regulaminy konkursów / warsztatów

Regulamin konkursów „Aktywność miesiąca"

Postanowienia ogólne 

 1. Organizatorem konkursu jest ASSARION Wojciech Kobeszko, Kolejowa 12E, 15-701 Białystok, NIP: 5422526603,  który jest właścicielem sklepu kokonki.pl
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkursy odbywają się jako dwie odrębne akcje w serwisach Instagram i Facebook.
 4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez serwisy Facebook i Instagram.
 5. Facebook i Instagram są znakami towarowymi zastrzeżonymi odpowiednio przez Facebook, Inc. oraz Instagram, Inc.
 6. Konkurs na Facebooku jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/Kokonki.motki (zwanej dalej “Fanpage FB”).
 7. Konkurs w serwisie Instagram jest prowadzony na stronie https://www.instagram.com/kokonki.motki/ (zwanej dalej “Fanpage IG”).

Warunki uczestnictwa 

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy oraz osoby z nimi spokrewnione i spowinowacone.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie konta w serwisie, w którym odbywa się konkurs (Facebook lub Instagram).
 4. Konkurs jest przeprowadzany cyklicznie, a rozpatrywany jest raz w miesiącu. Tj. w każdym miesiącu roku odbywa się oddzielny konkurs na aktywność miesiąca.
 5. Wyniki zostaną ogłoszone nie później niż do dziesiątego dnia następnego miesiąca za pośrednictwem Fanpage FB lub Fanpage
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka bądź Instagramu.

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na:
  Wykazaniu się dużą aktywnością w komentarzach pod postami Fanpage FB lub Fanpage IG w danym miesiącu. Pod uwagę będzie brany między innymi: poziom merytoryczny, systematyczność, aktywność oraz tworzenie miłej i pomocnej atmosfery w dziewiarskiej społeczności Kokonków.
 2. W konkursie zostanie wybranych minimum dwóch zwycięzców z każdego z serwisów. Każda osoba może zostać wyłoniona raz w roku.
 3. Pracownicy firmy Organizatora wyłonią zwycięzców w sposób subiektywny.
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub Instagramie.

Nagroda

 1. Nagrody przewidziane w konkursie: specjalne niespodzianki.
 2. Nagrodę można odebrać osobiście w siedzibie organizatora lub może zostać wysłana.
 3. Nagrodę należy odebrać w ciągu 30 dni od ogłoszenia listy zwycięzców. Po tym terminie nagroda traci ważność.
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage FB lub IG.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook lub Instagram, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu. 

Reklamacje 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku” lub “Konkurs na Instagramie”.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od chwili wpłynięcia do Organizatora.

Dane Osobowe 

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny Kokonki ul. Kolejowa 12E/ I piętro 15-701 Białystok oraz na adres e-mail: kontakt@kokonki.pl 

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs. 

Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail: kontakt@kokonki.pl

Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.

Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

Postanowienia końcowe

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage FB lub IG. Facebook.com i Instagram.com nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisów.

 

Regulamin "Rozdanie - Książka 450 Ściegów na drutach"

Postanowienia ogólne 

 1. Organizatorem konkursu jest ASSARION Wojciech Kobeszko, Kolejowa 12E, 15-701 Białystok, NIP: 5422526603,  który jest właścicielem sklepu www.kokonki.pl
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez serwis Facebook.
 4. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 5. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/Kokonki.motki (zwanej dalej “Fanpage”). 

Warunki uczestnictwa 

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie konta w serwisie Facebook.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie posta konkursowego na Fanpage https://www.facebook.com/Kokonki.motki oraz wykonanie zadania konkursowego.
 4. Konkurs trwa od dnia 15.06.2024 r. do 16.06.2024 r. do godziny: 23:59.
 5. Wyniki zostaną ogłoszone nie później niż do 23.06.2024 r. za pośrednictwem Fanpage.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na:
  Napisaniu komentarza, odpowiadając na pytanie: "Jaką masz dziewiarską supermoc? Co niesamowitego możesz zdziałać z jej pomocą?” 
 2. W konkursie zostanie wybranych 10 zwycięzców.
 3. Pracownicy firmy Organizatora wyłonią zwycięzców.
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.

Nagroda

 1. Nagrody przewidziane w konkursie: 10 książek "450 ściegów na drutach / wydanie ósme / w języku polskim”.
 2. Nagrodę można odebrać osobiście w siedzibie organizatora lub może zostać wysłana.
 3. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 31.07.2024 r. Po tym terminie nagroda traci ważność.
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu. 

Reklamacje 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od chwili wpłynięcia do Organizatora. 

Dane Osobowe 

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny Kokonki ul. Kolejowa 12E/ I piętro 15-701 Białystok oraz na adres e-mail: kontakt@kokonki.pl 

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs. 

Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail: kontakt@kokonki.pl

Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.

Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

Postanowienia końcowe

  W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

 

ROZSTRZYGNIĘTY Regulamin konkursu „Szydełkowe zwierzątka amigurumi"

Postanowienia ogólne 

 1. Organizatorem konkursu jest ASSARION Wojciech Kobeszko, Kolejowa 12E, 15-701 Białystok, NIP: 5422526603,  który jest właścicielem sklepu www.kokonki.pl
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez serwis Facebook.
 4. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 5. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/Kokonki.motki (zwanej dalej “Fanpage”). 

Warunki uczestnictwa 

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie konta w serwisie Facebook.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie posta konkursowego na Fanpage https://www.facebook.com/Kokonki.motki oraz wykonanie zadania konkursowego.
 4. Konkurs trwa od dnia 12.02.2024 r. do 13.02.2024 r. do godziny: 23:59.
 5. Wyniki zostaną ogłoszone nie później niż do 18.02.2024 r. za pośrednictwem Fanpage.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na:
  Napisaniu komentarza, odpowiadając na pytanie: "Opisz swoją ulubioną maskotkę z dzieciństwa i napisz, dlaczego była dla Ciebie ważna?” 
 2. W konkursie zostanie wybranych 10 zwycięzców.
 3. Pracownicy firmy Organizatora wyłonią zwycięzców.
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.

Nagroda

 1. Nagrody przewidziane w konkursie: 7 książek "Szydełkowe zwierzątka amigurumi” i 3 kreatywne zestawy z książką "Szydełkowe zwierzątka amigurumi”. Zestaw zawiera materiał na jedną, losową maskotkę: włóczkę, szydełko 5 mm, kulkę silikonową, igłę dziewiarską, bezpieczne oczy, nos lub znacznik oczek (jeśli maskotka ich wymaga).
 2. Nagrodę można odebrać osobiście w siedzibie organizatora lub może zostać wysłana.
 3. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 31.03.2024 r. Po tym terminie nagroda traci ważność.
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu. 

Reklamacje 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od chwili wpłynięcia do Organizatora. 

Dane Osobowe 

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny Kokonki ul. Kolejowa 12E/ I piętro 15-701 Białystok oraz na adres e-mail: kontakt@kokonki.pl 

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs. 

Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail: kontakt@kokonki.pl

Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.

Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

Postanowienia końcowe

  W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

 

ROZSTRZYGNIĘTY Regulamin konkursu „Marzenie dziergaczki" Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest ASSARION Wojciech Kobeszko, Kolejowa 12E, 15-701 Białystok, NIP: 5422526603,  który jest właścicielem sklepu www.kokonki.pl
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram.
 4. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Instagram, Inc.
 5. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.instagram.com/kokonki.motki/?hl=pl (zwanej dalej “Fanpage”)

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie konta w serwisie Instagram.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie posta konkursowego na Fanpage https://www.instagram.com/kokonki.motki/?hl=pl oraz wykonanie zadania konkursowego.
 4. Konkurs trwa w dniu 23.01.2024 r.do 28.01.2024r. do godziny: 23:59.
 5. Wyniki zostaną ogłoszone nie później niż do 31.01.2024r. za pośrednictwem Fanpage.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Instagramu.

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na: Napisaniu komentarza, odpowiadając na pytanie: "Jakie jest Twoje dziewiarskie marzenie? Stworzenie własnego wzoru, wykorzystanie wszystkich zapasów włóczki, wydzierganie sobie całej garderoby, a może coś innego?"
 2. W konkursie zostanie wybranych minimum 3 zwycięzców.
 3. Pracownicy firmy Organizatora wyłonią zwycięzców.
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Instagramie.

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest prezent niespodzianka.
 2. Nagrodę można odebrać osobiście w siedzibie organizatora lub może zostać wysłana.
 3. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 29.02.2024 r. Po tym terminie nagroda traci ważność.
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Instagram, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Instagramie”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od chwili wpłynięcia do Organizatora.

Dane Osobowe

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny Kokonki ul. Kolejowa 12E/ I piętro 15-701 Białystok oraz na adres e-mail :kontakt@kokonki.pl

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.

Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail :kontakt@kokonki.pl

Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.

Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.
 4. Instagram.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

 

Regulamin konkursu „Chusta 12 steps"

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest ASSARION Wojciech Kobeszko, Kolejowa 12E, 15-701 Białystok, NIP: 5422526603,  który jest właścicielem sklepu www.kokonki.pl

 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.

 4. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

 5. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/Kokonki.motki/ (zwanej dalej “Fanpage”)

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage https://www.facebook.com/Kokonki.motki/ oraz wykonanie zadania konkursowego.
 4. Konkurs trwa w dniu 01.01.2024 r.do 15.01.2025r. do godziny: 23:59.
 5. Wyniki zostaną ogłoszone nie później niż do 31.01.2025r. za pośrednictwem Fanpage.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na:

  Wykonaniu chusty na podstawie wzoru "12 steps" oraz zebranie wszystkich 12 książeczek w formie papierowej. Książeczki otrzymuje się poprzez zrobienie zamówienia na kwotę min. 100 zł na www.kokonki.pl w każdym miesiącu roku 2024. Otrzymanie fragmentu wzoru w formie PDF (kupienie bądź otrzymanie w wyniku wymiany punktów z programu lojalnościowego) wyłącza możliwość udziału w konkursie.

 2. W konkursie zostanie wybranych minimum 3 zwycięzców.

 3.  Pracownicy firmy Organizatora oraz SisHomemade wyłonią zwycięzców.

 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest prezent niespodzianka.

 2. Nagrodę można odebrać osobiście w siedzibie organizatora lub może zostać wysłana.

 3. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 29.02.2025 r. Po tym terminie nagroda traci ważność.

 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

 7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku”

 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od chwili wpłynięcia do Organizatora.

Dane Osobowe

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny Kokonki ul. Kolejowa 12E/ I piętro 15-701 Białystok oraz na adres e-mail :kontakt@kokonki.pl

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.

Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail :kontakt@kokonki.pl

Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.

Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

 4. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

 

ROZSTRZYGNIĘTY Regulamin konkursu „Tęcza wool

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest ASSARION Wojciech Kobeszko, Kolejowa 12E, 15-701 Białystok, NIP: 5422526603,  który jest właścicielem sklepu www.kokonki.pl

 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.

 4. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

 5. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/Kokonki.motki/ (zwanej dalej “Fanpage”)

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.

 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

 3. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage https://www.facebook.com/Kokonki.motki/ oraz wykonanie zadania konkursowego.

 4. Konkurs trwa w dniu 20.12.2023 r.do godziny: 23:59

 5. Wyniki zostaną ogłoszone nie później niż do 31.12.2023r. za pośrednictwem Fanpage.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na:
  Napisaniu komentarza pod postem konkursowym, odpowiadając na pytanie

  „Który kolor z nowej tęczy wool wybierasz i dlaczego?”.

 2. W konkursie zostanie wybranych minimum 3 zwycięzców.

 3. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą komentarz, który ich zdaniem jest najbardziej ciekawy i pomysłowy. W ten sposób zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu.

 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie są 3 paczki zawierające „Nić fantazyjna FANTASY YARN by KOKONKI / tęcza wool ”. Po 1 dla każdego ze zwycięzców.

 2. Nagrodę można odebrać osobiście w siedzibie organizatora lub może zostać wysłana.

 3. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 31.12.2024 r. Po tym terminie nagroda traci ważność.

 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

 7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku”

 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od chwili wpłynięcia do Organizatora.

Dane Osobowe

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny Kokonki ul.Kolejowa 12E/ I piętro 15-701 Białystok oraz na adres e-mail :kontakt@kokonki.pl

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.

Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail :kontakt@kokonki.pl

Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.

Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

 4. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

 

ROZSTRZYGNIĘTY Regulamin konkursu „Gdzie chowacie/przechowujecie włóczki?”

I Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Sklep www.kokonki.pl, której właścicielem jest ASSARION Wojciech Kobeszko, Kolejowa 12E, 15-701 Białystok, NIP: 5422526603
2. Fundatorem nagród jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.instagram.com/kokonki.motki/?hl=pl (zwanej dalej “Fanpage”)
5. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

II Warunki uczestnictwa
1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie konta w serwisie Instagram.
3. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie zadań konkursowych opisanych w punkcie III
4. Konkurs trwa od dnia 11.08 do 15.08.2023r.
5. Wyniki zostaną ogłoszone nie później niż do 16.08.2023r. za pośrednictwem Fanpage.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Instagramu.


III Zadanie konkursowe
1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zadania pod postem konkursowym:
-napisaniu komentarza, odpowiadając na pytanie „w jakich najciekawszych miejscach chowacie/przetrzymujecie włóczki?”.
2. W konkursie zostanie wybranch 3 zwycięzców.
3. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą komentarz, które ich zdaniem jest najbardziej ciekawy i pomysłowy, w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.
4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Instagramie.

IV Nagroda
1. Nagrodą w konkursie są KOKONKI wybrane przez organizatora.
2. Nagrodę można odebrać osobiście w siedzibie organizatora lub może zostać wysłana.
3. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 31.08.2023 r. Po tym terminie nagroda traci ważność.
4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Instagram, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.


V Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Instagramie”
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od chwili wpłynięcia do Organizatora.

VI Dane Osobowe

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny Kokonki ul.Kolejowa 12E/ I piętro 15-701 Białystok oraz na adres e-mail :kontakt@kokonki.pl

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagrody Zwycięzcy czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.

Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail :kontakt@kokonki.pl

Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.

Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.


VII Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

 

ROZSTRZYGNIĘTY Regulamin konkursu „Opowiedz nam Mamo”

I Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Sklep www.kokonki.pl, której właścicielem jest ASSARION Wojciech Kobeszko, ul. Kolejowa 12E, 15-070 Białystok, NIP: 5422526603
 2. Fundatorem nagrody jest Ogranizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
 4. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 5. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/Kokonki.motki/ (zwanej dalej “Fanpage”)

II Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonania zadania konkursowego opisanego w punkcie III
 4. Konkurs trwa w dniu 26.05.2023 r.
 5. Wyniki zostaną ogłoszone nie później niż do 31.05.2023 r. za pośrednictwem Fanpage.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

 

III Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na spełnieniu łącznie warunków:

- napisaniu jednego komentarza odpowiadającego na pytanie „Opowiedz nam Mamo z której robótki jesteś najbardziej dumna?”

- wstawieniu zdjęcia gotowej robótki z Kokonka z opisem: nazwa/kolory Kokonka, długość, ilość nitek, nazwa i autor wzoru

- musi to być praca z Kokonka

 1. W konkursie zostanie wybranych 3 zwycięzców.
 2. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą komentarz lub/i zdjęcie/rysunek/grafikę, które ich zdaniem jest najbardziej ciekawe i pomysłowe, w ten sposób zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu.
 3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku, przez adres e-mail.

IV Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie są 3 zestawy włóczek wybranych przez organizatora. Po 1 dla każdego ze zwycięzców.
 2. Nagrodę można odebrać osobiście w siedzibie organizatora lub może zostać wysłana.
 3. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 30.06.2023 r. Po tym terminie nagroda traci ważność.
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

V Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od chwili wpłynięcia do Organizatora.

 

 VI Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

 

ROZSTRZYGNIĘTY Regulamin konkursu „Jakim Kokonkiem chciałbyś/chciałabyś zostać i dlaczego?”

I Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Sklep www.kokonki.pl, której właścicielem jest ASSARION Wojciech Kobeszko, Kolejowa 12E, 15-701 Białystok, NIP: 5422526603
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.instagram.com/kokonki.motki/?hl=pl (zwanej dalej “Fanpage”)
5. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

II Warunki uczestnictwa
1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie konta w serwisie Instagram.
3. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie zadań konkursowych opisanych w punkcie III
4. Konkurs trwa od dnia 18.04 do 23.04.2023r.
5. Wyniki zostaną ogłoszone nie później niż do 25.04.2023r. za pośrednictwem Fanpage.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Instagramu.


III Zadanie konkursowe
1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zadania pod postem konkursowym:
-napisaniu komentarza, odpowiadając na pytanie „Jakim Kokonkiem chciałbyś/chciałabyś zostać i dlaczego?”.
2. W konkursie zostanie wybrany 1 zwycięzca.
3. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą komentarz, które ich zdaniem jest najbardziej ciekawy i pomysłowy, w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.
4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Instagramie, przez adres e-mail.

IV Nagroda
1. Nagrodą w konkursie jest organizer KOKONKI Accessories wybrany przez organizatora.
2. Nagrodę można odebrać osobiście w siedzibie organizatora lub może zostać wysłana.
3. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 31.05.2023 r. Po tym terminie nagroda traci ważność.
4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Instagram, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.


V Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Instagramie”
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od chwili wpłynięcia do Organizatora.

VI Dane Osobowe

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny Kokonki ul. Kolejowa 12E/ I piętro 15-701 Białystok oraz na adres e-mail: kontakt@kokonki.pl

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagrody Zwycięzcy czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.

Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail :kontakt@kokonki.pl

Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.

Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.


VII Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

 

ROZSTRZYGNIĘTY Regulamin konkursu „Zgarnij organizer”

 1. Organizatorem konkursu jest ASSARION Wojciech Kobeszko, Kolejowa 12E, 15-701 Białystok, NIP: 5422526603, której jest właścicielem sklepu www.kokonki.pl
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
 4. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 5. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/Kokonki.motki/ (zwanej dalej “Fanpage”)

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage https://www.facebook.com/Kokonki.motki/ oraz wykonanie zadania konkursowego.
 4. Konkurs trwa od dnia 27.02.2023 r. do dnia 01.03.2023 r. do godziny: 23:59
 5. Wyniki zostaną ogłoszone nie później niż do 03.03.2023 r. za pośrednictwem Fanpage.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

Zadanie konkursowe

 1. W komentarzu pod postem konkursowym sytuację, w której zostały zgubione lub znalezione Twoje ulubione akcesoria do dziergania.
 2. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą komentarz, który ich zdaniem jest najbardziej ciekawy i pomysłowy. W ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca (jedna osoba).
 3. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest "Organizer / KOKONKI Accessories / skóra" w wybranym kolorze: czerń lub karmel.
 2. Nagrodę można odebrać osobiście w siedzibie organizatora lub może zostać wysłana.
 3. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 30.03.2023 r. Po tym terminie nagroda traci ważność.
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od chwili wpłynięcia do Organizatora.

Dane Osobowe

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny Kokonki ul.Kolejowa 12E/ I piętro 15-701 Białystok oraz na adres e-mail: kontakt@kokonki.pl

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.

Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail :kontakt@kokonki.pl

Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.

Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.
 4. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

 


ROZSTRZYGNIĘTY
Regulamin konkursu „Twój wymarzony zimowy wieczór z Kokonkiem”

I Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Sklep www.kokonki.pl, której właścicielem jest ASSARION Wojciech Kobeszko, Kolejowa 12E, 15-701 Białystok, NIP: 5422526603
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.instagram.com/kokonki.motki/?hl=pl (zwanej dalej “Fanpage”)
5. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

II Warunki uczestnictwa
1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Instagram.
3. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie zadań konkursowych opisanych w punkcie III
4. Konkurs trwa od dnia 10.01 do 15.01.2023r.
5. Wyniki zostaną ogłoszone nie później niż do 17.01.2023r. za pośrednictwem Fanpage.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Instagramu.


III Zadanie konkursowe
1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zadania pod postem konkursowym:
-napisaniu komentarza, odpowiadając na pytanie „Twój wymarzony zimowy wieczór z Kokonkiem”.
2. W konkursie zostanie wybranych 3 zwycięzców.
3. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą komentarze, które ich zdaniem są najbardziej ciekawe i pomysłowe, w ten sposób zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu.
4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Instagramie, przez adres e-mail.

IV Nagroda
1. Nagrodą w konkursie są 3 Kokonki wybrane przez organizatora. Po 1 dla każdego ze zwycięzców i dodatkowo 1 książka dla najciekawszego komentarza.
2. Nagrodę można odebrać osobiście w siedzibie organizatora lub może zostać wysłana.
3. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 31.01.2023 r. Po tym terminie nagroda traci ważność.
4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Instagram, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.


V Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Instagramie”
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od chwili wpłynięcia do Organizatora.

VI Dane Osobowe

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny Kokonki ul. Kolejowa 12E/ I piętro 15-701 Białystok oraz na adres e-mail :kontakt@kokonki.pl

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.

Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail :kontakt@kokonki.pl

Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.

Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.


VII Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

 

ROZSTRZYGNIĘTY Regulamin konkursu „Postać z bajki”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest ASSARION Wojciech Kobeszko, Kolejowa 12E, 15-701 Białystok, NIP: 5422526603,  której jest właścicielem sklepu www.kokonki.pl
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
 4. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 5. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/Kokonki.motki/ (zwanej dalej “Fanpage”)

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage https://www.facebook.com/Kokonki.motki/ oraz wykonanie zadania konkursowego.
 4. Konkurs trwa od dnia 09.11.2022 r. do dnia 10.11.2022 r. do godziny: 23:59
 5. Wyniki zostaną ogłoszone nie później niż do 18.11.2022 r. za pośrednictwem Fanpage.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

Zadanie konkursowe

 1. W komentarzu pod postem konkursowym opisz swoją ulubioną bajkową postać z dzieciństwa. W konkursie zostanie wybranych 5 zwycięzców.
 2. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą komentarz, który ich zdaniem jest najbardziej ciekawy i pomysłowy. W ten sposób zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu.
 3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest 5 egzemplarzy książki „Mini Królestwo”. Po 1 dla każdego ze zwycięzców.
 2. Nagrodę można odebrać osobiście w siedzibie organizatora lub może zostać wysłana.
 3. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 30.11.2022 r. Po tym terminie nagroda traci ważność.
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od chwili wpłynięcia do Organizatora.

Dane Osobowe

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny Kokonki ul.Kolejowa 12E/ I piętro 15-701 Białystok oraz na adres e-mail :kontakt@kokonki.pl

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.

Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail :kontakt@kokonki.pl

Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.

Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.
 4. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

 

ROZSTRZYGNIĘTY Regulamin konkursu „Wymarzony Kokonek z Drutozlotu”


I Postanowienia ogólne


 1. Organizatorem konkursu jest Sklep www.kokonki.pl, której właścicielem jest ASSARION Wojciech Kobeszko, Kolejowa 12E, 15-701 Białystok, NIP: 5422526603
  2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
  3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
  4. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
  5. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/Kokonki.motki/ (zwanej dalej “Fanpage”)

  II Warunki uczestnictwa

 2. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
  2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
  3. Warunkiem udziału w konkursie jest spełnienie łącznie wszystkich warunków:
  - posiadanie biletu na „Drutozlot 2022”
  - zaznaczenie „lubię to” na Fanpage https://www.facebook.com/Kokonki.motki/
  - wykonanie zadań konkursowych opisanych w punkcie III
  4. Konkurs trwa od dnia 01.08.2022 r. do 02.09.2022 r.
  5. Wyniki zostaną ogłoszone nie później niż do 03.09.2022 r. za pośrednictwem Fanpage.
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.


III Zadanie konkursowe


 1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu łącznie dwóch zadań pod postem konkursowym:
  -wstawieniu zdjęcia/rysunku/grafiki przedstawiającego swój wymarzony Kokonek z Drutozlotu
  -napisaniu komentarza, odpowiadając na pytanie „Dlaczego ten Kokonek powinien być moją pamiątką z Drutozlotu?”.
  2. W konkursie zostanie wybranych 3 zwycięzców.
  3. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą komentarz lub/i zdjęcie/rysunek/grafikę, które ich zdaniem jest najbardziej ciekawe i pomysłowe, w ten sposób zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu.
  4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku, przez adres e-mail.

IV Nagroda


 1. Nagrodą w konkursie są 3 zestawy włóczek wybranych przez organizatora. Po 1 dla każdego ze zwycięzców.
  2. Nagrodę można odebrać osobiście w siedzibie organizatora, na wydarzeniu „Drutozlot 2022” lub może zostać wysłana.
  3. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 30.09.2022 r. Po tym terminie nagroda traci ważność.
  4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
  7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.


V Reklamacje


 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
  2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
  3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku”
  4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od chwili wpłynięcia do Organizatora.

VI Dane Osobowe

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny Kokonki ul.Kolejowa 12E/ I piętro 15-701 Białystok oraz na adres e-mail :kontakt@kokonki.pl

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.

Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail :kontakt@kokonki.pl

Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.

Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.


VII Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

 

ROZSTRZYGNIĘTY Regulamin konkursu „5 x Kokonek”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Sklep www.kokonki.pl, której właścicielem jest ASSARION Wojciech Kobeszko, Kolejowa 12E, 15-701 Białystok, NIP: 5422526603
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
 4. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 5. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/Kokonki.motki/ (zwanej dalej “Fanpage”)

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest spełnienie łącznie warunków:

- zaznaczenie „lubię to” na Fanpage https://www.facebook.com/Kokonki.motki/

- wykonanie zadania konkursowego

 1. Konkurs trwa w dniu 08.08.2022 r.  do godziny: 23:59
 2. Wyniki zostaną ogłoszone nie później niż do 12.08.2022 r. za pośrednictwem Fanpage.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu łącznie trzech zadań pod postem konkursowym:

- podaj swój wymarzony Kokonek

- oznacz 4 osób, które też chcesz obdarować Kokonkiem (niespodzianką)

- napisz komentarz, odpowiadając na 2 pytania:

 „dlaczego ten Kokonek jest moim marzeniem?”

„dlaczego chce obdarować te osoby?

 1. W konkursie zostanie wybranych 5 zwycięzców.
 2. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą komentarz lub/i zdjęcie/rysunek/grafikę, które ich zdaniem jest najbardziej ciekawe i pomysłowe, w ten sposób zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu.
 3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysła